Дерматовенерологик касалликлар тиббиетнинг мухим булимларидан бири хисобланиб,шулардан купчилиги жиддий тиббий-ижтимоий  эпидемиологик ва эстетик муаммолларни намоен этади. Тери ички органлар касалликларнинг ойнаси хисобланади.

Хозирги кунда нафакат тери касалликлари балки соматик касалликлар, улар билан бирга кечувчи турли хил касалликларни мукаммал билган дерматовенерологларга талаб ошмокда.

Жинсий йул билан юкувчи касалликлар хозирги замонда хам ижтимоий муомаллардан бири хисобланиб, эпидемик характерга эга булиб , бу масала халигача актуал муамоллардан хисобланади. Дерматовенерологик хизматларни  кайта шакиллантириш прграммасини уз ичига куйидагиларни олади:

 • юкори сифатли кадрларни тайерлаш
 • самарали диагностик методларни ишлаб чикиш
 • тери-таносил касалликларни даволаш  ва профилактикасини замонавий исботланган тиббиет технологиялари асосида шакиллантириш

Дерматовенерология  магистрлари  юкори даражадаги   мутахассислар булиб, улар нафакат даволаш ва профилактик чора-тадбирлар утказади балки административ бошкарувлар, тиббий-ижтимоий ва ташкилий ишлар билан хам шугулланади.

Максад  

Юкори малакали мутахассислар тайерлаш, диагностик куникмаларни куллай билиш, дерматовенерологик касалликлар профилактикаси ва даволаш , уларни асоратларида замонавий тиббий технологиялардан фойдаланиш.

Вазифалари

 • Дерматовенерологик касалликларни эпидемиологик , этиологик ва патогенетик замонавий даражада ривожлантириш
 • Дерматовенерологик касалликлар ташхисида замонавий усуллардан фойдаланишни ривожлантириш
 • Жинсий йул билан юкувчи касалликларда (гонорея , хламидиоз ,уреплазма , герпес ,сифилис , ОИВ ва бошкалар)диагностик усул , даволаш ва чора-тадбирларни мустакил тайерлаш куникмаларни ошириш
 • Дерматовенерологик касалликларни амбулатор ва стационар шароитларда керакли ва адекват даволаш,диагностика килиш муамолларни етарли даражада ургатиш.
 • Дерматовенерологик касалланган беморларда замонавий даражада лаборатор ва инструментал текширув натижаларини тахлил кила билишни ривожлантириш.
 • Шошилинч холатлардаги дерматовенерологик касалларга замонавий ва юкори малакали ердам курсатиш даражасини ошириш.
 • Дерматовенерологик касалларда интенсив терапия амалий куникмаларини ривожлантириш.
 • Касалларда ижтимоийда мехнат реабилитация чора-тадбирларини ривожлантириш
 • Кенг таркалган дерматовенерологик, дерматоонкологик ва уларни асоратларини олдини олиш чора-тадбирларини ривожлантириш.

 

Укув йуналиши буйича билим ,куникмаларга талаблар:

Дерматовенерология магистрларининг вазифалари:

Билиш керак

 • Дерматовенерология ,дерматоонкологиянинг актуал муаммолари ва келажак йуналишлари хакида
 • Мутахассислаштирилган марказларда дерматологик касалликларни янги диагностик текширув ва даволашда юкори технологияларни куллаш хакида.
 • Дерматологик патологияларда каминвазив аралашувларнинг янги усуллари хакида

 

Билим ва куникмаларни куллаш

 • Тери тузилиш хусусиятлари –эпидермис, дерма,гиподерма, терида кон ва лимфа системаси , тери иннервацияси , тери хосилалари, терини нормал ва патологик физиологияси
 • Дерматовенерологик касалликлар этиология,эпидемиология, хавф омиллари, патогенезида замонавий назариялар, патоморфология, замонавий классификация, симптом ва синдромлар, клиник кечиш турлари, кузатилиши мумкин булган асоратлар
 • Клиник лаборатор, иммунологик, микроскопик текшириш усуллари
 • Дерматовенерологик касалликларини замонавий даволаш усуллари, курсатма ва карши курсатма

Куникмаларни билиш

 • дерматовенерологик касалликларда юкори малакали даражада сураб суриштириш
 • дерматовенерологик касалликларда физикал текширувларни юкори малакали даражада бажариш
 • Даволаш ва диагностика чора-тадбирларида дерматовенерологик тажрибалардан фойдаланиш
 • Дерматовенерологик касалликларда керакли даволаш ва диагностик муолажаларини мустақил равишда ўтказиш
 • Қўшимча текширув натижаларини тахлил қилиш (лаборотор, функционал, горманал, иммунологик, микробиологик, морфологик)
 • Дермотовенерологик касалликларни стационар шароитда индувидуал даволашни мустақил олиб бориш
 • Дермотовенерологик касалликларда реабилитация чора тадбирларини ишлаб чиқиш
 • Консултатив ёрдам кўрсатиш
 • Шифокор тиббий хужжатларини олиб бориш

Мазкур укув фанларини урганиш учун зарур булган фанлар ва улар булимларининг руйхати: Ихтисослик буйича магистратурада дерматовенерология таълим олиш тиббиет олий укув юртларида таълим олиш даврида умумий амалиет шифокорини тайерлаш дастури буйича жаррохлик, терапевтик ва клиник кафедраларда орттирилган билим ва куникмаларига таяниб куйидагиларни уз ичига олади

 1. Нормал анатомия (Ички органлар тузилиши)
 2. Нормал физиология (Ички органлар функционал физиологияси)
 3. Патологик анатомия ва гистология (тери –таносил касалликларда макро- ва микроскопик субстратлар).

4.Патологик  физиология (тери-таносил касалликнинг ривожланиш механизми, мослашув-компенсатор реакцияси ва организмда гемостазнинг бузилиш механизми)

 1. Биохимия (асосий биохимиявий реакциялар тери-таносил касалликнинг пайдо булишдаги мослшув-комплекс механизми асосида булади)
 2. Микробиология(микробларни уз вактида аниклаш уларни микробиологик ва биохимик ,этиологик хусусиятларини билиш тери –таносил касалликларни уз вактида даволаш имкониятини беради )
 3. Ички касалликлар пропедевтикаси (тери –таносил касалликларда анамнез йигиш физиологик текширув усуллари ва клиник ташхислаш усуллари)
 4. Ички касалликлар (тери –таносил касалликларни этиологияси,патогенези, классификацияси,клиник куриниши, асорати диагностикаси, таккослама ташхислаш, комплекс даволаш,реабилитацияси ва профилактикаси )
 5. Хирургик касалликлар (Хирургик касалликларда куп учровчи касалликларни уз вактида клиник лаборатор ва инструментал ташхис куйиш ва уларни тез ердамга мухтож еки мухтож эмаслигини билиш ,ички орган касалликлари асоратларини билиш)
 6. Анестезиология ва реаниматология (ички орган касалликларида реанимацион ердам бериш ва тез ердам курсатиш )
 7. Инфекцион касалликлар (куп учровчи инфекцион касалликларни уз вактида аниклаш ва даволаш)
 8. Фтизиатрия (сил касалликларида ички органлар жарохатланиши ва уз вактида клиник лаборатор инструментал текшириш)
 9. Эндокринология (куп учровчи эндокрин касалликларини уз вактида диагноз куйиш ва жарохатланган органларини аниклаш)
 10. Клиник аллергология (аллергик касалликларида тез ердам курсатиш)
 11. офтальмология (терапевтик касалликларида куриш орган патологиялари)
 12. Дерматовенерология (тери-таносил касалликларида ички органлар жарохатланишини ва диагностик критерияларини аниклаш)
 13. Гематология (ички орган касалликларида анемия билан кечувчи касалликлар гемобластозларнинг клиник кечиши ва даволаниши)
 14. Касб касалликлари(касба аълокадор касалликлар,диагностик усуллари ва мехнатга лаекатлилик экспертизаси)
 15. Акушерлик ва гинекология (хомиладорларда ички органлар касалликларини кечиши , хомиладорликни тухтатишга курсатмалар ва куп учровчи гинекологик касалликларни клиник диагностикаси)
 16. Онкология (ички орган касалликларида онкологик белгиларини эрта аниклаш,клиник диагноститкаси)
 17. Психиатрия (ички орган касалликларида психосоматик синдромлар терапевтик касалликларни даволашда психиканинг ятроген бузилиши)
 18. Асаб касалликлари (ички орган касалликларида неврологик симптом ва синдромлар,клиника, неврологияда тез ердам)
 19. ЛОР (ички орган касалликларида Лор аъзолари касалликлари ва уларнинг умумий куриниши )
 20. Стоматология (ички касалликларда огиз бушлигининг мустакил ва ятроген касалликлари)
 21. Клиник фармокология (Дори препаратларини узаро таъсир механизми, фармакодинамикаси, фармакокинетикаси)

«Дерматовенерология» йўналиш бўйича 3 курс магистрлар

диссертация ишлари мавзулар 

  Название Научный руководитель
1 Латипов Ихтиер Особенности функционального состояния щитовидной железы и цитокинового спектра у больных с алопецией. Проф.Исмаилова Г.А.
2 Юсупова Шахноза Сравнительная эффективность терапии  папилломавирусных инфекций кожи и слизистых. Н.с.Ваисов  И.А.

Консультант-проф

Ваисов А.Ш.

3 Маматкулова Насиба Клинические особенности и цитокиновый статус у пациентов саркомой Капоши. Н.с. Халидова Х.Р.

Консультант-проф Исмаилова Г.А.

4 Правоторова Татьяна Сравнительная эффективность терапии рубцовых изменений кожи. Проф.Исмаилова Г.А.
5 Вапаев Улугбек Сравнительная эффективность терапии трихофитии с учетом показателей эндотоксемии. Асс Миродылова Ф.Б.

Консультант-проф Исмаилова Г.А.

6 Тажимова Лобар Особенности микробиоциноза кожи и его коррекция с учетом антибиотикорезистентности у больных с угревой болезнью. Асс Абрамова В.А.

Консультант-проф Исмаилова Г.А.

7 Жураева Муниса Определение иммунологических показателей и эффективности лечебного плазмафереза при псориазе. Доц. Нурматова И.Б.