Амалий куникмаларни тайёрлаш ва бахолаш мезонлари.

1.Беъморни  профессионал куруви  

 

Топшириқни бажариш учун ажратилган вақт – 10 дақиқа Максимал балл Тўпланган балл
1 Беъморни кўрик учун тайярлаш 5
2 Тери рангига эьтибор бериш керак 5
3 Тери тури еки эластиклиги,намлиги ва куруклиги аниқланади 5
4 Боскичма боскич юз қўл, тана, гениталиялар,оёқлар кўздан кечирилади Тошмалар борлиги ва уларнинг характерига  эътибор берилади 10
5  Жараенни локализациясини, бирламчи, иккиламчи тошмаларни аниклашади 20
6 Тошмаларни рангини, улчовини,  шаклини, бир бирига нисбатан жойлашишини аниклашади 20
7 Жараенни изохлаш (Status localis)

35
Жами 100

 

 

2.Псориазда диагностик учликни аниқлаш

 

Топшириқни бажариш учун ажратилган вақт – 10 дақиқа Максимал балл Тўпланган балл
1 Беъморни кўрик учун тайярлаш 5
2 Шу касаллик учун хос бирламчи тошмаларни аниқлаш 10
3 Тошмани қириб, “стеарин доғ”  феноменини аниклаш ( кумиш рангли тангачалар пайдо булади) 25
4 Тошмани қириб, “терминал еки псориатик парда феномени” аниқлаш(ялтирок пленка пайдо бўлади) 30
5 Қиришни давом эттирганда “ қонли шудринг еки Ауспитц феномени” аниқланади ( нуқтали қонталаш  пайдо булади) 30
Жами 100

 

 

3.Сийдик  чикариш каналидан суртма олиш (эркакларда)

Топшириқни бажариш учун ажратилган вақт – 10 дақиқа Максимал балл Тўпланган балл
1 Беъморни кўрик учун тайярлаш       5
 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Физиологик эритмага ҳулланган пахтали тампон билан  эркакларнинг жинсий аъзоларга ишлов берилади .

 

Ажралмаларни қовузлоқ еки қошиқча билан олишади

Буюм ойнаси чети ёки халка билан томчи буюм ойнасига жойлаштирилиб унинг юзаси бир текис суртилади.

 

Препарат хавода қуритиб лабораторияга  йўлланма билан юборилади (йўлланмада беъмор хақида хамма маълумотлар берилади)

Жами

 

 

15

20

30

 

 

 

30

100

 

 

 

 

4.Акантолитик ( Тцанк )хужайраларини текшириш

Топшириқни бажариш учун ажратилган вақт – 10 дақиқа Максимал балл Тўпланган балл
1 Беъморни кўрик учун тайярлаш       5
2 Бирламчи тошмани аниқлаш      1 0
3 Янги пуфак туби юзасидан  материал олинади ва  буюм ойнасига кўйилади      15
4 1 минут давомида материални метил спирти  ёрдамида фиксация килинади 20
5 Хона хароратида  материални фиксация қилишади 10
6 Романовский –Гимзе бўйича бўяшади 20
7 Микроскоп тагида   10х40  катталигида  препаратни акантолитик хужайраларга текширишади 20

Жами

100

 

5.Бальцер синамаси

Топшириқни бажариш учун ажратилган вақт – 10 дақиқа Максимал балл Тўпланган балл
1 Беъморни кўрув учун тайярлаш       5
2  Текешириладиган   тошмани аниқлаш 25
    3 Текширувчи  тошма 5% йод  ёки анилин буёғи билан бўялади 30
4 Йод  еки анилин бўёқларни таъсири натижасини аниқлашади (натижани интерпретацияси) 40
Жами 100

 

6.Яра юзасидан рангсиз трепомемага текшириш учун суртма олиш услуби. 

Топшириқни бажариш учун ажратилган вақт – 10 дақиқа Максимал балл Тўпланган балл
1 Беъморни кўрув учун тайярлаш         5
2  Текшириладиган   тошмани аниқлаш (шилиниш, яра, шилинган  тугунча, йирик кондилома)        15
3. Элемент юзаси стерил пахта еки докали тампон билан тозаланади. 15
4 Спиртовка алангасида суртма олиш учун махсус темир халка петля киздирилади ва совутилади 15
5   Қовузлоқ  ёрдамида элемент юзаси то зардобли тўқима суюклиги ажралиб чикмагунча механик таъсирланади ва суюклик олинади. 15
6 Материал( тўқима суюқлиги ) хамда физиологик эритма  кам микдорда ёғсизланган буюм ойначани устига суртилади  ва кичкина ойнача билан ёпилади 20
7 Агар суртма бўялми қолса, уни микроскоп тагида курувдан ўтқазиш керак 15
           Жаъми 100

 

 

7.Микроскоп остида  кузатиш учун материал олиш

Топшириқни бажариш учун ажратилган вақт – 10 дақиқа Максимал балл Тўпланган  балл
1 Беъморни кўрик учун тайярлаш         5        5
2  Текшириладиган   жараённи аниқлаш        20        20
  3 Таносил касалликларга шубха бўлганда материал уретрани  ташки огзидан , эрозия юзасидан, яра ёки яраланган папула юзасидан  олинади. Замбуруғ касаллиггига  шубха бўлганда  текшириш учун  сочлар, тирноклар, тангачалар олинади      25      25
 4 Текшириш учун материалга спиртовка алангасида ишлов берилиб сунгра совутилган ковузлок ердамида олинади   .     25     25
5. Препарат хавода куритилади ва лабораторияга жўнатилади .  25  25
Жаъми 100

 

8.Қўтир  қузғатувчисини  аииқлаш    

Топшириқни бажариш учун ажратилган вақт – 10 дақиқа Максимал балл Тўпланган балл
1 Беъморни кўрик учун тайярлаш 5
2  Текшириладиган   жараённи аниқлаш        20
  3 Янги қўтир тошмаларидан бирини шарикли ручка билан лупа ёрдамида чегаралаб чизиб олинади.        30
  2 Скальпель учи ёки игна ёрдамида қўтир йўли охирида жойлашган пуфакчанинг томи санчилиб бузилади,  қўтир канасининг йўли бўйича йўналтирилиб тери кўпорилади. 30
  3 Буюм ойначасига 10 фоизли натрий ишкори томизилади олинган материал шу эритма билан аралаштирилади ва қопловчи ойна билан ёпилади.  .. 10
 4 Тайерланган материал 10 20 минутдан сўнг микроскоп остида окуляр 10 объектив 8 конденсатор тушириб кузатилади. 10
5. Микроскоп кўриш майдончасида кана еки унинг булакчалари тухумлари еки экскрементлари топилади. 20
Жаъми 100

 

9.Махаллий даволаш методлари ва принциплари

Топшириқни бажариш учун ажратилган вақт – 10 дақиқа Максимал балл Тўпланган балл
1 Беъморни кўрик учун тайярлаш   5
2  Текшириладиган   жараённи аниқлаш 15
    3 Махаллий дори воситасини қўллашдан олдин патологик чокни йиринг қипиқлар пуфакча ва пуфакларни кобикларидан тозалаш керак. 30
  4 Жараён канчалик ўткир бўлса танланаётган дори воситаси шунчалик юза таъсир қилиши керак. 10
5 Яллиғланишнинг кир ва кир ости турларида намлаш чайқатмаларидан сепма дориларидан пасталардан фойдаланилади. 10
6 Сурункали ва чуқур жараёнларда крем, малхамлар,  паста  ва компресслардан фойдаланилади. 20
Жами . 100